Informácie k vybaveniu formalít

  • Občiansky preukaz zosnulého,
  • Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu,
  • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
  • Oblečenie pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, obuv).

Postup v prípade úmrtia:


Úmrtie doma:
V čase od 07. 00 hod. do 15.00 hod. je potrebné kontaktovaťobvodného lekára, v obvode ktorého úmrtie nastalo.

V čase od 15.00 hod. do 07.00 hod. aj počas víkendov a sviatkov, treba volať pohotovostnú službu a oznámiť úmrtie.


Lekár rozhodne a vypíše list o prehliadke mŕtveho:

a) pochovať v zákonnej lehote.
b) vykonať súdno-lekársku pitvu.

Až po návšteve lekára, treba zavolať pohrebnú službu MIRTA - 0908 790 760, ktorá odvezie telo zosnulého.


Úmrtie v nemocnici, resp. v zariadení socialných služieb:

Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu MIRTA - 0908 790 760.
Zabezpečiť prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia
Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).


Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností:

Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (112 prípadne 155 a 158) a oznámiť úmrtie.

Lekár alebo policajný príslušník po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.

Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu MIRTA - 0908 790 760, s ktorou sa dohodnú na ďalšom postupe (prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).


Úmrtie v zahraničí:

Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého. Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu MIRTA - 0908 790 760. Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).


Žiadosť o príspevok na pohreb


Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého.

Tlačivo žiadosti Vám poskytne naša pohrebná služba MIRTA.
Výška príspevku na pohreb je 79,67 EUR. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.Top